Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou Halaballa, s.r.o. so sídlom Sklenárova 48,82109, Bratislava , IČO: 52341577 zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 136672/B (ďalej len ,, Predávajúci“) zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a služieb (ďalej len ,,reklamácia“) a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka.

Reklamačné oddelenie: Dana Solčanská, e-mail: ahoj@halaballa.sk ; tel.:+421 948 239 689

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je dokument, ktorý upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom a je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.
Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra – ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.

Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

 

 1. Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba pri nových výrobkoch je zákonom stanovená doba 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú Kupujúcim – spotrebiteľom. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho telefonicky na telefónnom čísle +421 948 239 689, alebo e-mailom na ahoj@halaballa.sk.

Predávajúci nezodpovedá za:
a) oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľskou službou,
b) oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa,
c) poškodenie zavinené doručovateľskou službou.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak ide o vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, elektrinou, alebo iným zásahom vyššej moci,
h) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku jeho používaním.

 

 1. Postup reklamácie tovaru

V zmysle tohto reklamačného poriadku môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu vyplnením reklamačného formulára, ktorý je dostupný nižšie.

Po prijatí vyplneného reklamačného formulára bude kupujúci informovaný e-mailom o prijatí reklamácie do 24 hodín a o začatí reklamačného konania.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamačného formulára na adresu ahoj@halaballa.sk.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného reklamačného formulára,
 • priložená fotodokumentácia,
 • kópia dokladu o nákupe,
 • doručenie reklamovaného tovaru (po výzve).

 

 1. Doručenie reklamovaného tovaru

Kupujúci doručí tovar predávajúcemu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Kupujúci doručí tovar predávajúcemu až po predchádzajúcom odsúhlasení predávajúcim telefonicky, alebo elektronickou poštou.

Tovar určený na reklamáciu je kupujúci povinný doručiť na adresu:
Halaballa, s.r.o.
Partizánska 8, 900 33, Marianka

Tovar zaslaný k reklamácii odporúčame poslať ako doporučenú zásielku. Tovar zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať spolu s vyplneným reklamačným formulárom a faktúrou, prípadne jej kópiou. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že bude vada tovaru neodstrániteľná a predávajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok, pričom zákazník si nebude želať podobný výrobok, vráti sa zákazníkovi plná cena, ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskôr do 15 dní od vzniku nároku.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 15.5.2019.

Prevádzkovateľ internetového obchodu halaballa.sk si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Údaje o kupujúcom: Meno a priezvisko/Názov firmy: ............................................................................................................... Adresa/Sídlo firmy: ................................................................................................................................... Telefónne číslo: ......................................................................................................................................... E‐mail: ....................................................................................................................................................... Číslo bankového účtu/IBAN: .....................................................................................................................

Údaje o reklamovanom výrobku: Názov výrobku: ......................................................................................................................................... Číslo výrobku: ........................................................................................................................................... Číslo objednávky: ...................................................................................................................................... Číslo faktúry: ............................................................................................................................................. Dôvod reklamácie: .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie:

 1. a) Vrátenie úhrady.
 2. b) Doručenie nového produktu.
 3. c) Poukaz v hodnote reklamovaného produktu na nákup v internetovom obchode halaballa.sk